Auto Reset, Cộng Điểm

 
Dễ dàng tùy chỉnh tắt mở tính năng Auto Reset, củng như yêu cầu để reset